Salgsbetingelser

1. Innledning

Disse salgsbetingelser gjelder såfremt partene ikke har inngått annen skriftlig avtale. Betingelsene kan endres av Limaco AS uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.

2. Tilbud

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når Limaco As sin ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg.

3. Tekniske opplysninger

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og teknisk data, f.eks. vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må̊ikke oppfattes som endelige og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, eller ved henvisning gjort til en del av avtalen, er disse bindende med mindre selger uttrykkelig har gjort oppmerksom på̊at opplysningene bare er veiledende. Tekniske data som er bindende avtalt må̊imidlertid forstås med et normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kjøpere kan avvike fra de forhold som er forutsatt ved beregningen. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må̊forstås med de toleranser som er vanlig ifølge standarder eller kutyme for vedkommende varesort. Betegnelsen cirka betyr et spillerom på̊10 % opp eller ned. Kjøperen har risikoen for at de tekniske data og salgsgjenstanden i enhver henseende, passer for hans behov. Opplysninger gitt ved teknisk rådgivning i forbindelse med kjøp av maskiner og teknisk utstyr, er kun veiledende. Selger har ikke ansvar for feilaktig rådgivning med mindre det foreligger grov uaktsom opptreden.

4. Tegninger

Tegninger som en part overlater den annen må̊ ikke benyttes i strid med eierens interesser og må̊ikke uten eierens skriftlige samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann. Alle tegninger skal returneres til eieren.

5. Leveringstid

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder det seneste av følgende tidspunkter som utgangspunkt for beregning av leveringstiden: a) Den dag avtalen er inngått. b) Den dag Limaco AS har fått alle de tekniske data som kjøperen skal gi. c) Den dag Limaco AS mottar den betaling som i henhold til avtalen skal erlegges forskuddsvis. d) Den dag innenlandsk eller utenlandsk offentlig tillatelse foreligger, såfremt tillatelse fra offentlig myndighet er nødvendig for produksjon eller levering. Såfremt leveringstiden ikke er angitt som et tidsrom, men ved en dato, forskyves denne dato tilsvarende hvis utgangspunktet for beregningen forskyves. Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er kun garantert dersom dette fremgår uttrykkelig av avtalens skrevne tekst. Ellers er leveringstiden alltid veiledende. Blir Limaco AS klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende eller garanterte leveringstid, bør han gi kjøperen beskjed herom, angi årsaken til forsinkelsen, og om mulig oppgi ny leveringstid. Limaco AS har intet ansvar for forsinket levering utover det som fremgår av punkt 8 og 9 nedenfor.

6. Levering og risikoovergang

Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøpe- rens besittelse på̊den måte som er avtalt. Levering anses skjedd selv om Limaco AS senere må̊foreta rettelsesarbeider, jf. punkt 15, eller foreta etter levering av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet. Opplasting og forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko med mindre annet er avtalt. Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale Regler for Tolkning av Handselsuttrykk (Incoterms 2010), dog går de regler som er fastsatt i disse salgsbetingelser foran i kollisjonstilfelle. Inneholder den skriftlige avtale intet om leveringsmåte og risikoovergang, gjelder klausulen «fra lager» (ex Warehouse) ved levering fra selgerens lager, og «fra fabrikk» (ex Works) ved verkslevering.

7. Prisberegning og betalingsbetingelser

Leveringsdagens priser gjelder med mindre annet er avtalt. Prisene gjelder salgsgjenstanden levert i overensstemmelse med punkt 6, sammenholdt med den inngåtte avtale. Betaling skjer enten forskuddsvis eller ved nærmere avtale. Kjøperen skal ved forsinket betaling betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1967 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

8. Hevning ved forsinket levering

Hvis den avtalte leveringstid – veiledende eller garantert – overskride med 4 måneder, har kjøperen rett til å heve kjøpet. Ved levering fra verk, eller hvis salgsgjenstanden helt eller delvis skal leveres av underleverandør, får kjøperen bare rett til å heve kjøpet såfremt selgeren kan gjøre hevingsrett gjeldende overfor sin leverandør. Det er en forutsetning at det leveren- de verks eller underleverandørs salgsbetingelser er meddelt kjøperen, jf. punkt 18. Disse bestemmelser trer i stedet for kjøpslovens §§ 22–29. Inntreffer force majeure (jf. punkt 10), forlenges leveringstiden med den tid force majeuresituasjonen varer.

9. Kompensasjon ved forsinket levering

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. For oversittelse av garantert leveringstid betales, hvis ikke annet er avtalt, konvensjonalbot (normalerstatning) dersom tap kan dokumenteres. Konvensjonalboten beregnes med 0,5 % pr. uke av den del av avtalt kjøpesum som knytter seg til den del av gjenstanden som p.g.a. forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt. Maksimal konvensjonalbot er 5 % av den del av avtalt kjøpesum som knytter seg til den del av gjenstanden som p.g.a. forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt Kjøperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning. Normalerstatningen bortfaller hvis kjøperen ikke dokumenterer at forsinkelsen har medført et økonomisk tap, f.eks. fordi han uansett ikke var klar til å motta leveransen. Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis fra underleverandør, har kjøperen bare krav på̊normalerstatning såfremt selgeren kan gjøre tilsvarende erstatningskrav gjeldende mot sin leverandør. Det er en forutsetning at det leverende verks eller underleverandørs salgsbetingelser er meddelt kjøperen, jf. punkt 18.

10. Force majeure

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandører spesielt. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

11. Salgspant

Limaco AS har salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive renter, omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg i forbindelse med salget. Limaco AS har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkjøp endres til et kjøp på̊ avbetaling. Frem til kjøpesummen er endelig oppgjort, er kjøperen uberettiget til å råde over salgsgjenstanden – rettslig eller faktisk – på̊en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang. Hvis Limaco AS ved kontraktsinngåelsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på̊leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt (jf. pantelovens § 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalings anvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

12. Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden

Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Selv om kjøperen unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når leveringstiden er inne, eller levering for øvrig ikke kan skje som følge av forhold på̊kjøpers side, er han allikevel forpliktet til å betale som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp §§ 72,73 (1) og 74–78.

13. Verneregler

Leveranse av ny salgsgjenstand skal være i overensstemmelse med eventuelle krav arbeidsmiljøloven (lov av 4.2. 1977 nr. 4) med tilhørende forskrifter stiller på det tidspunkt avtalen inngås. Utgifter til påbudt verneutstyr som ikke er inkludert i det lever- ende verks standardopplegg bæres alltid av kjøper. Det samme gjelder hvis det etter avtaleinngåelsen, men før leveringen, kommer nye krav til slikt utstyr. Limaco As er uten ansvar for oppfyllelsen av særskilte pålegg som ikke fremgår av de generelle verneregler. Ved overdragelse av brukte gjenstander (maskiner mv.) har kjøper/mottaker selv risikoen for at tingen er i overensstemmelse med ovennevnte lov og tilhørende forskrifter.

14. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

Kjøper er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks (jf. kjøpslovens § 31). Reklamasjon skal skje straks og uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon må̊i alle tilfeller senest være kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjonen må̊ uansett senest være kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget. Etter 12 måneder regnet fra leveringsdagen, eller etter 1000 timers bruk av maskinen, kan kjøper ikke lenger gjøre mangler gjeldende. Forannevnte reklamasjonsfrister forlenges ikke selv om kjøperen unnlater å ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett årsaken til dette. Enhver reklamasjon skal være skriftlig og beskrive mangelens art og omfang. En vanlig anmodning om service eller retting av mangler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare som reklamasjon hvis den oppfyller kravene i dette punkt.

15. Avhjelp av mangler

Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at han har fått kjøperens meddelelse om mangelen ihht punkt 14. Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Kjøper kan kun påberope seg feil og mangler som oppstår under de ved avtalens inngåelse forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Kjøper kan således ikke påberope mangler som f.eks. skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring, kjøperens uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstand etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke. Nødvendig utskiftninger av deler og eventuelle reparasjoner blir utført av selgeren for hans regning, dog slik at reise, diett, oppholdsutgifter og eventuell overtidsgodtgjørelse betales av kjøperen. Kjøperen bærer risikoen for, og eventuelle utgifter som følge av spenningsvariasjoner eller andre feil ved sin elektrisitetsforsyning. Omkostningene ved feilsøking skal dekkes av kjøperen, med mindre der foreligger særskilt serviceavtale. Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens §§ 34–40.

16. Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering

Såfremt Limaco AS avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelse av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil, samt Limaco AS har rett til å overlate til produsenten å utføre rettelsesarbeidet. Såfremt en mangel eller feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kjøperen har påberopt seg mangelen eller feilen, har kjøperen rett til å heve kjøpet såfremt mangelen er vesentlig. Krav om heving må̊fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Retten til å heve kjøpet er bare i behold såfremt kjøperen har reklamert i henhold til punkt 14. Hvis kjøperen med rette hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbakebetalt uten tillegg av renter, mot å stille salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal selgeren godskrives vanlig leie. Demontering av salgsgjenstanden skjer på Limaco AS bekostning, men Limaco AS er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider eller andre utgifter som kjøperen har hatt i forbindelse med montering eller fjerning av salgsgjenstanden. Hvis salgsgjenstandene helt eller delvis er levert av underleverandør, får kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet i den utstrekning Limaco AS kan gjøre hevingsrett gjeldende overfor sin leverandør. Limaco AS er ikke under noen omstendighet forpliktet til å tilbakebetale kjøperens forskudd som er betalt til underleverandør og som selgeren ikke får tilbakebetalt. Er salgsgjenstanden tilvirket av selgeren etter kjøperens opp- gaver eller ønsker, og salgsgjenstanden uansett mangelen har verdi for kjøperen, har selgeren rett til å kreve at kjøpet opprett- holdes for denne dels vedkommende mot et forholdsmessig avslag i kjøpesummen. Etter utløpet av ovennevnte frister, kan kjøperen ikke påberope seg en mangel uten at selgeren skriftlig har påtatt seg å innestå̊for salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig. Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens § 39.

17. Ansvarsbegrensning

Utover plikten til å avhjelpe mangler samt kjøpers rett til normalerstatning ihh til henholdsvis punkt 15 og 9, er selger ikke forpliktet til å betale erstatning, prisavslag eller annen form for kompensasjon for direkte eller indirekte skade eller tap som følge av mangelfull vare eller forsinkelse, herunder skade/tap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, skade varen har voldt på̊person eller ting (f.eks. skade på̊råvarer eller halvfabrikata) skade/tap som er en følge av kjøpers anvendelse av varen eller et hvilket som helst annet konsekvenstap. Dette gjelder selv om skaden/tapet må̊anses som en påregnelig og/eller nærliggende følge av den mangelfulle va- re/forsinkelsen. Limaco AS påtar seg heller ikke ansvar for vanhjemmel, f.eks. i form av patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kjøperens utnyttelse av salgsgjenstanden. Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke såfremt selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Limaco AS påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers uaktsomhet. Kjøperen må̊føre bevis for de tap han har lidt, og for at Limaco AS er ansvarlig. Ved overdragelse av brukte ting (maskiner m.v.) kan kjøper ikke kreve erstatning som følge av at maskinen ikke er i overensstemmelse med gjeldende lov og forskrifter, jf. pkt. 13. Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå̊i forbindelse med nærværende kontrakt er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til NOK 100.000 og 2,5 % av overskytende beløp, såfremt det ikke foreligger annen skriftlig avtale. Bestemmelsene i dette punkt trer i stedet for kjøpslovens §§ 40 og 67–69.

18. Verkslevering

Når det i kontrakten er forutsatt levering fra ett bestemt verk, skjer salget på̊det leverende verks betingelser i tillegg til nær- værende betingelser. I tilfelle uoverensstemmelse, går verkets betingelser foran. Bestemmelsen om eiendomsforbehold under punkt ovenfor 10 gjelder imidlertid alltid som en selvstendig bestemmelse uavhengig av verkets bestemmelser herom.

19. Brukte maskiner m.m.

Brukte ting (maskiner m.v.) overdras i den tekniske og forskriftsmessig stand de befinner seg, jf. kjøpslovens § 19. Ved innbytte skal innbytteobjektet leveres i samme stand som ved avtaleinngåelsen. Normal slitasje tolereres. Bruker har ansvaret for foreskrevet vedlikehold i perioden mellom avtale inngåelse og levering. Bruker har også̊ansvaret for feil og skader som påføres innbytteobjektet i denne perioden.

20. Montering

Hvis Limaco AS skal utføre montering, må dette avtales særskilt.

21. Verneting

Enhver tvist som måtte oppstå̊ , skal avgjøres etter norsk lov og ved selgerens verneting med mindre annet er avtalt.

Revidert Mai 2020