Leiebetingelser

Avtale

Leietaker er inneforstått med at nedenstående betingelser gjelder for alle objekter og utstyr som leies fra Limaco as.

Leietid

Dagleie beregnes pr. dag. Noen utleieobjekter er ferdigrabattert med helgeleie, og det gjelder da fra fredag kl. 15oo, med tilbakelevering påfølgende mandag innen kl. 09oo. Noe av leieutstyret belastes 5-dagers uke, mens noe belastes 7-dagers uke. Det er opp til leietaker å gjøre seg kjent med om det leide utstyret faktureres for 5 eller 7 dager per uke. Leie beregnes i stillstandsperioder (ferietid) med mindre leieobjektet er avbestilt eller tilbakelevert. Det er opp til leietaker å avbestille utstyret ved leieforholdets slutt, og sørge for kvittering på avbestilt utstyr. Inngåtte leieforhold uten forutbestemt leieperiode kan sies opp av begge parter med 5 dagers varsel. Strømaggregat leies ut på 8-timers døgn/40-timers uke. Ved forbruk ut over dette faktureres overskytende forbruk med 1/16 døgnleie per time (ved leieforhold som varer over én faktureringsperiode, avregnes overforbruket ved leieforholdets slutt). Limaco as utfører månedsfakturering ved månedsslutt. Normalt sett faktureres leieforholdet ved tilbakelevering. Dersom det leide utstyret beholdes over månedsfaktureringens dato, blir leieforholdet fakturert ved månedsfakturering etter faktisk leietid på fakturadato.

Utlevering – Tilbakelevering

Limaco as utleverer leieobjektet i rengjort og forskriftsmessig stand klart til bruk. Leietaker tilbakeleverer utstyret i samme stand. Om ønskelig kan Limaco as besørge rengjøring til vår timepris. Leietaker er ansvarlig for tap eller skader fra han/hun forlater utleveringsstedet til Limaco as med leieobjektet, og inntil leieobjektet er kvittert tilbakelevert.

Avbestilling

Avbestilling av reservert leie må senest skje 24 timer i forveien av reservert objekt for leie i ukedagene. For weekendleie må avbestilling skje senest 48 timer før. Avbestilling sendes til post@limaco.no

Leietakers ansvar

Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg selv og andre brukere kjent med brukermanual til utstyret som er leid, gjeldende regler, instrukser gitt fra Limaco as og generell bruk av det leide utstyret. Dersom brukermanual ikke er å finne på det leide utstyret er leietaker ansvarlig for å få dette tilsendt fra LIMACO as før utstyret tas i bruk. Dette gjelder også dersom brukermanualen ikke er på et språk som brukeren kan lese og forstå. Leietaker er også ansvarlig for å ha de nødvendige sertifikater og godkjenninger som kreves for å bruke leieobjektet. Utstyret skal smøres, sjekkes for olje, vann og batterisyrenivå hver dag. Leietaker dekker eventuell reparasjon og kostnad i forbindelse med punktering eller skadete belter. Leietaker er også ansvarlig for at oppstilling og nivåregulering av lifter gjøres i henhold til gjeldende regler, brukermanual og instrukser fra Limaco as, samt at bakkeforholdene der liften skal benyttes er stabile, fri for hindringer og tåler vekten av liften. Om nødvendig skal det benyttes plater under støttebenene på liften (minimum 40cm x 40cm) som er beregnet til slikt bruk. Leieobjektet må kun brukes til de oppgaver og innenfor de rammer det er beregnet for. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Dersom det oppstår skader på leieobjektet utover normal slitasje i leieperioden har Limaco as rett til å belaste leietaker for nødvendige reservedeler og reparasjoner. Ved alle skader/driftsstans må Limaco as umiddelbart varsles. Utgifter til drivstoff (bensin/diesel) og etterfylling av olje, fett eller frostvæske dekkes av leietaker. Utstyret må kun brukes av kyndig personell over 18 år. Dersom næringsdrivende skal bruke maskiner og utstyr, står brukeren av maskinen og arbeidsgiver ansvarlig for å ha gjennomgått nødvendig opplæring. Fremleie eller utlån til andre er ikke tillatt. Av- og påkobling av tilhengere/tilhengermontert utstyr til bil, samt sikring av utstyret under transport er leietakers ansvar. Dersom det leide utstyret skal benyttes i et område der det males, sprøytemales eller sandblåses, skal Limaco as informeres om dette, slik at nødvendige forhåndsregler kan tas. Bruk av utstyr i spesielt fuktig, surt, basisk eller støvete forhold, som f.eks. tunnelarbeid, arbeid nær etsende/basiske kjemikalier, i umiddelbar nærhet av saltvann, kan medføre ekstra kostnader på kosmetisk oppretting og/eller maskinell slitasje grunnet unormalt høy slitasje.

Utleiers ansvar

Utleier er ansvarlig for at maskinene er utstyrt, vedlikeholdt og godkjent i henhold til gjeldende regelverk. Limaco as bekoster reparasjoner på utleid utstyr ved driftsstans som følge av normal slitasje på utstyret så lenge reparasjonene kan foretas innen normal arbeidstid (mandag-fredag 07:00-16:30 utenom helligdager). Reparasjoner eller utskiftninger på leieobjektet må ikke gjøres uten samtykke og skriftlig godkjennelse fra Limaco as.

Driftsgaranti

Limaco as gir ikke driftsgaranti på leieobjektet og er derfor ikke økonomisk ansvarlig ved driftsstans overfor leietaker. Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakers behov. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte eller tredjemann.

Sikring av maskiner og utleieobjekter

Når utleieobjekter/maskiner forlates skal de sikres mot tyveri. Lifter og maskiner skal være låst og nøkkel oppbevares på sikkert sted. Løst verktøy, skuffer og utstyr skal innelåses i sikkert, låsbart avlukke. Låser som benyttes skal være FG-godkjente. Tilhengerutstyr og tilhengere skal i tillegg forsynes med lås slik at den ikke kan tilkobles kulefeste.

Oppsigelse / heving av leieavtalen

Limaco as har rett til å heve utleieavtalen med leietaker dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, er uforsiktig med utstyret, viser seg uskikket til å kunne behandle leieobjektet eller unnlater å betale til fakturaforfall. Ansatte fra Limaco as skal i slike tilfeller kunne kreve utstyret innlevert til Bentsrudveien 2, Holmestrand, innen 24 timer etter oppsigelse er gitt, eller uhindret kunne innhente utstyret for leietakers regning, selv om det står på leietakers eiendom.

Forsikring

Det leide utstyret er forsikret med en sikringssum tilsvarende 6% av brutto leiebeløp, med egenandel for hvert enkelte leieobjekt på kr. 10.000,- for utstyr inntil kr. 500.000,- +mva i anskaffelsesverdi. Egenandel for utstyr med anskaffelsesverdi over kr. 500.000,- +mva er kr. 20.000,- for hvert enkelte leieobjekt. Hver kontraktslinje i leiekontrakten og på faktura som utstedes utgjør et nytt leieobjekt. Leietaker er ansvarlig for eventuelle ting, person og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre 3.mann. FØLGENDE UNNTAK GJØRES GJELDENDE FOR FORSIKRING: Skade/tyveri forvoldt ved grov uaktsomhet – Skade som skyldes bruk i strid med utleiers forskrifter – Skade som skyldes manglende ettersyn og etterfylling av olje, vann, frostveske etc. Forsikringen dekker maskinskade og brann/tyveri på alle tilhengere, lifter, gravemaskiner, traktorer, hjullastere, dumpere og trucker. Øvrig utstyr er forsikret mot tyveri og brann. NB! Sjekk med eget forsikringsselskap at de dekker ansvarsforsikring dersom arbeidet/oppgaven utføres med leid utstyr, slik at du unngår overraskelse om ulykken skulle være ute.

Beredskap utenom ordinær arbeidstid

Vakttelefon utenom ordinær arbeidstid (mandag-fredag 07:00-16:30 utenom helligdager) for leietakere med utstyr i aktiv leie er gratis. – Utrykning uansett årsak utenom ordinær arbeidstid belastes med våre gjeldende timepriser pr. påbegynte time.

Betalingsbetingelser

Nye kunder : Kontant ved tilbakelevering. Nye kunder må vise legitimasjon. Kontokunder : 15 dager fra fakturadato Fakturagebyr : Fakturagebyr tilkommer ALLE PRISER ER EKS. MOMS – LEIETAKER AKSEPTERER OVENFOR NEVNTE LEIEBETINGELSER (rev.13.januar 2022)